Priser og lånevilkår

Priser og lånevilkår

Vi overvåker markedet kontinuerlig og sørger derfor for at vi alltid har konkurransedyktige priser.

Priser

Priser
 • Nominell rente fra  7,50 % til 21,40 % (eff. rente 8,07 % til 23,95 % ved 500 000 kr over 5 år).
 • Låneeksempel: 160 000 kr o/5 år, nom. rente 10,9% / eff. rente 12,42%, etabl.gebyr 950 kr, mnd gebyr 50 kr, kostnad 53 986, totalt 213 986. 
 • Renten man får vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av en kredittvurdering. Renten kan endres.
 • Lånebeløp inntil 500 000 kr
 • Etableringsgebyr 950 kr
 • Etableringsgebyr eksisterende kunder 650 kr
 • Termingebyr per lån 50 kr
 • Nedbetalingstid inntil 5 år (ved refinansiering kan vi tilby samme nedbetalingstid som du har i dag, inntil 15 år)
 • Purregebyr per lån 70 kr

Endringsomkostninger manuelle tjenester:

 • Betalingsfri/avdragsfrihet måned per gang 250 kr
 • Endring av forfallsdato per gang 250kr

Gebyret kommer opp som endringsomkostninger på neste faktura.

Hvem kan låne?
 • Du må være minst 21 år gammel
 • Ha en fast inntekt på minst 200 000 kroner i året
 • Ha bodd i Norge i minst 3 år
 • Ikke ha noen inkassosaker
 • Ha en trygg og stabil økonomi
 • I tillegg til at alle grunnkravene må være oppfylt, må vi gjøre en kredittvurdering før vi kan gi deg et lånetilbud

Lånevilkår

1. Parter

OPP Finans er en del av Gjensidige Bank ASA. Kredittgiver er Gjensidige Bank ASA som er en del av Nordea, Schweigaards gate 14, 0185 Oslo, org.nr 990 323 429 (Kredittgiver). Kredittgiver er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets adresse er postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Ved signering av kredittavtale forplikter Kredittkunden seg til å følge disse kredittvilkårene.

2. Medlåntaker og solidaransvar

Dersom kredittavtalen er inngått av flere Kredittkunder, kan Kredittgiver kreve hver av dem for den fulle forpliktelsen etter kredittavtalen (solidaransvar), med mindre annet er avtalt.

3. Tilbakebetaling

Tilbakebetaling av kredittbeløpet inklusive renter skjer i form av faste terminbeløp, i samsvar med avtalt tilbakebetalingsperiode. I tillegg til avdrag og renter betaler Kredittkunden de omkostninger som angitt i kredittavtalen Del 2 SEF-opplysninger pkt 3. Omkostningene kan belastes kredittkontoen. Terminbeløpet i et annuitetslån består av en avdragsdel, en rentedel og en gebyrdel. Terminbeløpet forfaller den 10., 20. eller 28. hver måned, første gang i henhold til kredittavtalen.

Kunden skal, uavhengig av betalingsmåte, betale det faste terminbeløp til avtalt tid selv om innbetalingsgiro ikke er mottatt. Ved renteendringer på annuitetslån vil Kredittgiver regulere terminbeløpet, slik at avtalt løpetid beholdes. Partene kan inngå avtale om endret løpetid som følge av renteendring. Gjelder slik avtale forlengelse av løpetiden, kan avtalen inngås først etter at Kredittkunden er varslet om renteendring, jfr. pkt 5 nedenfor. Kredittkunden har rett til å tilbakebetale kreditten helt eller delvis før avtalt forfallstid. Kredittkunden skal ved slik førtidig tilbakebetaling betale kredittkostnader (renter og gebyrer) bare fram til og med tilbakebetalingsdagen. Kredittkunden kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid, kreve å få tilsendt nedbetalingsplan. Dersom det er avtalt avdragsfrihet, kan Kredittkunden tilsvarende kreve å få tilsendt en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.

4. Renter og omkostninger

Renten beregnes forskuddsvis og av det til enhver tid utestående kredittbeløp. Nominell og effektiv rente er oppgitt i kredittavtalen Del 1 og i Del 2 SEF-opplysninger pkt 3. Renteterminens lengde og kapitalisering er månedlig. Rente debiteres fra og med utbetalingsdato. Omkostninger framgår av Del 2 SEF-opplysninger. Kredittgiver kan ensidig forhøye gebyrer og omkostninger, på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt i pkt 5 nedenfor. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet.

5. Endring av kredittvilkår

Renten beregnes etter den rentesats og i samsvar med de prinsipper som Kredittgiver til enhver tid anvender for kreditt av det slag avtalen gjelder. Kredittgiver kan ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse, eller endringer i det generelle rentenivå for kredittgivernes innlån. Kredittgiver kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til kredittgivers inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av kredittgivers innlån eller tilsvarende særlige forhold på kredittgivers side, samt når endringen er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på kredittgiveres rentepolitikk.

Endelig kan Kredittgiver ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, f eks når det er skjedd endringer på Kredittkundens hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for kredittgiver. I den grad Kredittgiver forhøyer rentesatsen, gebyrer eller andre kostnader under henvisning til forhold som nevnt foran, skal Kredittgiver som utgangspunkt sette rentesatsen, gebyrer eller andre kostnader tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevingen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i avsnittene over i mellomtiden har gitt grunnlag for en renteheving.En endring av kredittvilkårene på grunn av forhold beskrevet i annet, tredje eller fjerde ledd i denne bestemmelse settes i verk seks uker etter at Kredittgiver har sendt skriftlig varsel til Kredittkunden om endringen. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som en følge av at det er inntruffet vesentlig endring i pengemarkedsrenten, renten på statspapirer (obligasjonsrenten) eller det generelle rentenivå for Kredittgivers innlån.

Ved gjennomføring av endringen har Kredittgiver adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom kundene. Varselet til Kredittkunden skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunktet for gjennomføring av endringen, samt opplyse om Kredittkundens rett til førtidig tilbakebetaling. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, om gebyrer og andre kredittkostnader som skal belastes Kredittkunden, samt hvilken betydning endringene vil få for kredittens avdrags- og renteterminer (kredittprofilen) fram til siste avdrag. Hvor vilkårene krever at Kredittgiver skal sende varsel om endringer i rente og gebyrer/omkostninger, vil varselet sendes i ordinær post til den hovedadressen som er angitt i kredittavtalen eller til slik hovedadresse som Kredittgiver på annen måte har fått sikker kunnskap om. Dersom Kredittkunden har samtykket i å motta varsel om renteendringer i nettbankens postkasse, vil varselet bare sendes dit.

6. Førtidig forfall

Kredittgiver kan etter forutgående varsel kreve at hele kredittbeløpet blir innfridd før forfallstid dersom:

a) Kredittkunden vesentlig misligholder kredittavtalen, herunder at plikten til å betale renter og avdrag eller andre forpliktelser etter denne kredittavtalen blir vesentlig misligholdt eller at det skjer vesentlige brudd på forutsetninger som Kredittgiver har stilt for kreditten i kredittilsagn eller på annen måte,

b) det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos Kredittkunden,

c) Kredittkunden dør, uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse eller

d) det ut fra Kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og Kredittkunden ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling innen den frist Kredittgiver setter. Kredittgiver kan likevel ikke bringe kreditten til førtidig forfall etter bestemmelsen her dersom kreditten allerede er betryggende sikret. Stilles ikke slik sikkerhet, kan Kredittgiver kreve kreditten innfridd ved påkrav. Krav etter denne bestemmelses første ledd må fremsettes skriftlig og være begrunnet. I varselet skal kredittkunden gis to ukers frist til å rette på forholdet. Dersom Kredittkunden ikke straks betaler Kredittgivers utgifter til gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr i forbindelse med tvangsinndrivelse m.v.), kan Kredittgiver belaste kredittkontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold av denne kredittavtale, kan Kredittgiver, når betalingsfristen i varselet er utløpt, sende kredittbeløpet til rettslig inkasso.

7. Inndrivelse

Kredittbeløpet inklusive renter og utenrettslige inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes den hovedadressen som er angitt i gjeldsbrevet eller som Kredittkunden senere skriftlig har meddelt Kredittgiver.

8. Bedrageri

Kredittkunden plikter å holde Kredittgiver skadesløs for alle tap, kostnader og utgifter som Kredittgiver lider grunnet handlinger foretatt av Kredittkunden som er å anse som bedrageri, falsk eller forfalskning. Forholdet vil i tillegg bli politianmeldt.

9. Personopplysninger

For å gjennomføre avtalen med kredittkunden og for å etterleve lovpålagte plikter vil kredittgiver behandle personopplysninger om kredittkunden. Dette vil blant annet være personalia, kontaktinformasjon, kredittopplysninger, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. For nærmere informasjon om kredittgivers behandling av personopplysninger, se OPPFinans personvernregler på våre hjemmesider (https://www.oppfinans.no/personvern-og-sikkerhet).

Gjensidige Bank som er en del av Nordea har et personvernombud som blant annet har i oppgave å påse at virksomheten behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. Personvernombudet kan kontaktes på PersonvernBank@gjensidigebank.no, eller ved å sende brev til: Gjensidige Bank ASA, v/ Personvernombudet, postboks 33 Sentrum, 0101 Oslo.

10. Angrerett

Kredittkunden har rett til å gå fra kredittavtalen ved å gi melding til kredittgiveren innen 14 kalenderdager fra kredittavtalen er inngått eller – dersom det er senere – fra den dag Kredittkunden mottar kopi av kredittavtalen, de alminnelige kredittvilkår samt kredittavtalens Del 2 SEF-opplysninger. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp. Meldingen kan gis per brev til Gjensidige Bank ASA, PB 33, 0101 Oslor, per e-post til Kredittgivers kundesenter bank@gjensidige.no eller per telefon 915 03100.

Ved bruk av angreretten skal Kredittkunden, uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra kredittmuligheten ble benyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt. I tillegg kan kredittgiveren kreve kompensasjon for kostnader i forbindelse med kredittavtalen som kredittgiveren har betalt til offentlige myndigheter og som kredittgiveren ikke kan kreve tilbake derfra, f eks tinglysingsgebyr. Etter utløpet av angrefristen kan Kredittkunden gå fra avtalen etter bestemmelsen i punkt 3, 4. ledd om førtidig tilbakebetaling av kreditten.

11. Klageadgang og tvisteløsning

Eventuelle klager bes rettet til kredittgiver. Klagen kan gis skriftlig til Gjensidige Bank ASA/OPP Finans. PB 33, 0101 Oslo eller per e-post til Kredittgivers kundesenter bank@gjensidige.no, eventuelt muntlig per telefon 915 03100.

Oppstår det tvist mellom kredittkunden som er forbruker og Kredittgiver kan Kredittkunden bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og Kredittkunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse.

Henvendelser til Finansklagenemnda sendes til:
Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, tlf. 23131960. 

For mer informasjon se www.finansklagenemnda.no.

12. Kredittkundens opplysningsplikt

Kredittkunden plikter å omgående varsle Kredittgiver om navn- og adresseendringer eller om andre forhold som antas å ha betydning for Kredittgiver.

13. Elektronisk kommunikasjon

Kredittgiver kan i forbindelse med denne avtalen kommunisere med Kredittkunden ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmidler, som for eksempel SMS eller e-post. Dette gjelder likevel ikke dersom opplysningene som kommuniseres skal være skriftlige i henhold til finansavtaleloven.

14. Meddelelser

Endringer eller forespørsler kan rettes til Gjensidige Bank ASA/OPP Finans på adresse: Postboks 33, 0101 Oslo. Generelle spørsmål/henvendelser kan også rettes til Gjensidige Bank ASA på e-post: bank@gjensidige.no.                                                

Lånevilkår sist oppdatert 30.04.2013.

SØKNAD
CHAT
Ønsker du å fullføre søknaden senere eller på en større skjerm? Vi lagrer søknaden din i 7 dager, og sender deg en e-post med en lenke til å fortsette.
SØK LÅN NÅ